Het WiB Project

Het project is een burgerinitiatief van ‘stichting Wandelen in Beuningen’ (WiB).

Het project plan:

Het project:
Het project zorgt voor nieuwe onverharde wandelpaden direct rondom de woonkernen van de gemeente Beuningen. Het project is een burgerinitiatief, opgezet en uitgevoerd door inwoners van Beuningen in samenwerking met landeigenaren, SLG, de gemeente, lokale ondernemers en partijen.

Het plan
Het project is opgedeeld in een aantal fasen:

· Eerste fase 2015 - 2018
We concentreren on in eerste instantie op de Oeverwal.
Hier zal in samenwerking met SLG het eerste klompenpad worden gerealiseerd. Dit klompenpad zal dan worden opgenomen in de structuur van SLG. Kijk eens op klompenpaden.nl voor meer informatie. Via deze website kunt u tzt de gratis app downloaden en zo van alle achtergrondinformatie en boeiende verhalen kennis nemen. Evenals route kaarten met beschrijvingen en folders zullen zo beschikbaar komen. Lokale ondernemers zullen worden betrokken om het nog aantrekkelijker te maken en mogelijkheden te bieden om voor of na de wandeling een bakkie te doen en te genieten van onze streekproducten.· Tweede fase 2018 – 2019 
Het verder promoten en stimuleren van het gebruik van deze paden. 
Meerdere klompenpaden realiseren.

· Derde fase 2019 -2021 
 
Het realiseren van een knooppuntennetwerk

De eerste fase 2015-2018:
Het doel is om in 2016 het eerste klompenpad te hebben gerealiseerd in het Oeverwalgebied.
Dit zal, afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren, een afstand zijn van tussen de 6 en 10 km. Tezamen met de aansluitende bestaande paden zal dit al een substantiële uitbreiding zijn van de huidige wandelmogelijkheden in Beuningen noord

Werkzaamheden:
· Er moet met de grondeigenaren onderhandeld worden en waar mogelijk / nodig een contract gesloten worden voor het openstellen en gebruik van de paden voor iedereen 
· In het gebied liggen veel sloten waar bruggen over gelegd moeten worden
· Het klompenpad wordt in samenwerking met Stichting Gelders landschap gemaakt. Met ondersteuning van en in samenwerking met lokale partijen zoals onder meer VLB, Agrarische Natuur Vereniging 'Rijk Maas en Waal', Free Nature, Staats bosbeheer, Stichting Dijkmagazijn, Stichting perspectief, ......) en lokale ondernemers. Help ook mee en meld je via  info@wandeleninbeuningen.nl of bel 06-20542000.
· Financiën werven via gemeente Beuningen, subsidies, sponsoren en donateurs
· PR en promotie 

Benodigde financiën: 
Voor het realiseren van het eerste klompenpad is een bedrag nodig van ca 40.000 euro. De gemeente Beuningen zal bijdragen en een deel zal komen uit provinciale subsidie. Verder hopen we te kunnen rekenen op lokale ondersteuners zoals ondernemers en individuele donateurs.
 
Nazorg en Onderhoud fase
Door de jaren moet een vergoeding betaald worden aan grondeigenaren en zullen de paden begaanbaar gehouden moeten worden. Ook zullen de apps, website en folders onderhouden moeten worde en is er onderhoud noodzakelijk aan de aangebrachte bruggen en bewegwijzering. Dit zal worden gecoördineerd door stichting WiB en uitgevoerd worden tezamen met SLG en de samenwerkende partijen en vrijwilligers.
Tijdens de begrotingsraad 2015 is een bedrag van 5000 euro voor dit doel goedgekeurd. Het college wil dit jaarlijks continueren voor een periode van minimaal 5 jaar. 


Disclaimer:
Voorwaarde voor realisering en onderhoud is dat dit alleen gedaan kan worden voor zover er financiën beschikbaar zijn.

Het lange termijn resultaat is: (klompenpaden – routes – knoopuntnetwerk)

Ø  Klompenpaden in de diverse deelgebieden van Beuningen

Ø  Een knoopuntnetwerk van wandelpaden in de gemeente Beuningen dat aansluit op de omliggende wandelpaden en opgenomen is in het knooppuntnetwerk van Maas en Waal.

Ø  Binnen het knooppuntnetwerk Beuningen zullen routes worden aangegeven elk met een bepaald thema (voorbeelden: Historie van de Waal en zijn uiterwaarden route, boerderijen route, of fruit route, etc.)

Ø  De nazorg en onderhoud hiervan is goed geregeld en continuïteit geborgd.

Ø  De paden en routes gebruikt worden.

 

Figuur 1: Overzicht van het doelgebied


Rondom elke kern zullen er enkele of meerder paden worden gerealiseerd, die onderling verbonden zullen worden via een knooppunt netwerk.

Binnnen dit netwerk zullen er routes worden beschreven met een bepaald thema.

Comments